Uputstvo za slanje apstrakta

 • Sažetke treba poslati korišćenjem ovog sistema za slanje.
 • Sažeci poslati faksom ili kao e-mail neće biti razmatrani.
 • Sažeci moraju biti primljeni od strane Naučnog odbora do krajnjeg roka za slanje, a sažeci poslati kasnije neće biti razmatrani.
 • Nakon što ga pošaljete, dobićete potvrdu da je Vaš sažetak uspešno poslat.
 • Autor koji šalje sažetak treba da bude prezentujući autor.
 • Od prezentujućeg autora se očekuje da prisustvije Simpozijumu i da prezentuje svoj rad. Prezentujući autor mora biti registrovan kao učesnik.
 • Teme za USMENE PREZENTACIJE i E-POSTERE: alergijski i nealergijski rinitis, hronični rinosinuzitis, nosna polipoza, benigni i maligni tumori nosa i paranazalnih sinusa, anatomske varijacije lateralnog zida nosne šupljine, glavobolje rinogenog porekla, kongenitalne malformacije, endoskopska sinusna hirurgija, septoplastika, rinoplastika, hirurgija nosnih školjki, itd.
 • Naslov sažetka: Ograničen na 25 reči, pisan VELIKIM SLOVIMA
 • Podaci o autoru i koautorima (najviše 6 autora): Puno ime i prezime
 • Afilijacije: odeljenje, ustanova / bolnica, grad, država
 • Tekst sažetka treba da bude ograničen na 300 reči i organizovan kroz delove: Uvod, Metode, Rezultati, Zaključci.
 • Svi sažeci moraju biti poslati na jasnom srpskom/hrvatskom/bosanskom ili engleskom jeziku, gramatički ispravni i bez štamparskih grešaka, kako bi bili prikladni za publikovanje
 • Svi radovi poslati za USMENE PREZENTACIJE ili E-POSTERE će biti prosleđeni Naučnom odboru na recenziju. Tokom slanja sažetaka, autori trebaju da naznače tip prezentacije rada (usmena prezentacija ili e-poster). Samo 5 sažetaka će biti odabrano za USMENE PREZENTACIJE. Prioritet će imati originalni naučni radovi. Oni sažeci koji ne budu imali naučni nivo rada za usmenu prezentaciju biće odabrani za e-postere.
 • Svi sažeci prezentujućih autora će biti publikovani u Zborniku sažetaka./li>